Pravidla prohlídek MVE Vranov

Pravidla pro návštěvníky informačního centra VE Vranov

Pravidla pro návštěvníky informačního centra VE Vranov jsou platná pro návštěvní a provozní prostory vodní elektrárny Vranov nad Dyjí.

Informační centrum Vranov (dále též jen „IC“ nebo „informační centrum“), jež je tvořeno níže uvedenými prostorami, by mělo sloužit široké veřejnosti jako technický stánek, v němž bude návštěvníkům přiblížena dávná i nedávná historie téměř osmdesátiletého provozování vranovského díla – zařízení na výrobu elektrické energie pomocí vody. Návštěvníci budou provedeni zajímavými technologickými prostorami elektrárny, aby se mohli seznámit se zařízením, jež mnozí z nich viděli pouze v televizi nebo o něm četli v knihách či časopisech. Mimo to se dozví zajímavosti i o dalších vodních elektrárnách provozovaných společnostmi skupiny E.ON a budou krátce seznámeni s celkovým působením této skupiny na českém trhu.

Článek 1. Všeobecná ustanovení

1.1. Návštěvními a provozními prostorami vodní elektrárny Vranov nad Dyjí (dále též jen „VE Vranov“ nebo „vodní elektrárna“) se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou prohlídku technologického zařízení vodní elektrárny.

1.2. Provoz IC během jeho otevírací doby zajišťují pověřené osoby.

1.3. Vstup do těchto prostor je časově vymezena stanovenou otevírací dobou, je poskytován zdarma a se stanoveným rozsahem služeb pověřených osob. Otevírací doba IC je zveřejněna na webové stránce E.ON (www.eon.cz/vranov). Dočasné odlišnosti nebo změny otevírací doby budou uvedeny na webových stránkách (www.eon.cz), případně v tisku.

1.4. Vstup do informačního centra na VE Vranov je návštěvníkovi povolen pouze za doprovodu pověřených osob (průvodců) informačního centra. Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků v jednotlivých skupinách omezen; organizované skupiny tak mohou čítat nejvýše 25 osob.

1.5. Vstup do prostorů výrobního zařízení je zajišťován dvěma průvodci, kteří se neustále nachází na začátku a konci prováděné exkurze.

1.6. Specifickým žádostem návštěvníků na prohlídky (komentář v cizím jazyce nebo vstup mimo otevírací dobu) v době letního provozu (červenec, srpen) lze vyhovět individuálně, avšak jen na základě předchozí žádosti a dohody s pověřenou osobou informačního centra.

Článek 2. Ochrana zdraví a bezpečnost a ochrana majetku IC

2.1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pověřené osoby informačního centra (pověřená osoba nebo průvodce). Při skupinových návštěvách nese odpovědnost za ochranu a bezpečnost členů skupiny vedoucí skupiny (např. pedagog).

2.2. Exkurze může být uskutečněna jedině na Vaše vlastní nebezpečí.

2.3. Hromadné (skupinové) dětské a školní návštěvy informačního centra jsou povoleny pouze s doprovodem dospělého (pedagoga), který je povinen se zúčastnit prohlídky a dohlédnout na chování dětí, za něž odpovídá.

2.4. Dětem do 10 let věku je vstup do informačního centra povolen pouze v doprovodu dospělých osob (doporučujeme 1 dítě na 1 dospělou osobu). Dospělá osoba (jako doprovod) je povinna dohlížet na chování dítěte (dětí). Pokud doprovod ponechá děti bez dozoru, vystavuje je - především malé děti do 5 let věku - riziku úrazu pádem na schodišti nebo v prostorách okolo vyvýšených ochozů. Výjimku z pravidla dle věty prvé lze povolit u hromadných návštěv žáků školních či předškolních zařízení. Stanovení počtu dospělých osob dozírajících na děti závisí na rozhodnutí pedagogického dozoru.

2.5. Osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit technologické zařízení nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do prostor vodní elektrárny Vranov přístup, případně z nich mohou být vykázány.

2.6. Je zakázáno vnášet do areálu vodní elektrárny Vranov plastové a skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.), jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. pyrotechniku, tyče, zbraně apod.). Nebezpečnost předmětu je oprávněna posoudit pověřená osoba informačního centra. Dále je zákaz vstupu se psy. Výjimka vstupu se psem se povoluje POUZE v případě, že pes je uložen ve schránce, odkud nemůže vyběhnout.

2.7. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence policie ČR (§ 13, zák.č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů vodní elektrárny Vranov.

2.8. Všichni návštěvníci jsou v celém areálu vodní elektrárny Vranov povinni dodržovat následující provozní a bezpečnostní opatření: a) zákaz dotýkat se vitrín, vystavených předmětů a technického vybavení v informačním centru, b) zákaz psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat, c) zákaz opouštění výpravy (skupiny) a odbočení z trasy prohlídky do nepřístupných částí, d) vypnutí mobilních telefonů e) zákaz rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou, hlasitými projevy a podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, f) zákaz odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, g) zákaz dotýkání se a manipulace s elektrickou instalací nebo jiným zařízením,

2.9. Fotografování technologického zařízení na vodní elektrárně Vranov je zakázáno.

2.10. Výjimka ze zákazu fotografování může být povolena pověřenou osobou pouze po předchozí domluvě se společností E.ON Trend. V případě povolení fotografování je autor snímku povinen zajistit při jeho zveřejnění dodržení podmínek zachování autorského práva a zveřejnit údaje, že vyfotografované předměty jsou majetkem společnosti E.ON Trend či v jeho správě.

2.11. Po celou dobu exkurze je návštěvník povinen zdržovat se pouze v blízkosti pověřené osoby a řídit se jejími pokyny.

2.12. Návštěvník je povinen mít během exkurze vhodné oblečení, jelikož během exkurze nelze vyloučit znečištění jeho oděvu (prach, olej).

2.13. Při vstupu do našeho zařízení si důkladně očistěte obuv. Provoz, údržba i úklid je zajišťován minimálním počtem pracovníků, nepřidělávejte jim prosím práci.

2.14. Před vstupem do areálu vodní elektrárny na Vranově budou návštěvníkům přiděleny osobní ochranné pomůcky (např. přilba).

2.15. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v areálu vodní elektrárny Vranov chovat podle pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, majetku, technologickému zařízení i vůči ostatním návštěvníkům.

2.16. Nedodržení výše uvedených podmínek je důvodem k vykázání z prohlídky.

Článek 3. Seznámení s předvídatelnými možnými riziky, která mohou návštěvníka ohrozit při exkurzi.

 

3.1. Návštěvníci informačního centra mají povinnost dbát zvýšené opatrnosti (svážnice, schodiště, kolejiště, odtokové kanálky atd.)

3.2. Při případném výpadku elektrického osvětlení jsou návštěvníci povinni zůstat stát na místě a řídit se pokyny průvodce.

3.3. Návštěvníci jsou povinni chodit vedle sebe maximálně v takovém počtu, aby se vešli do pochozí zóny (bílý pruh namalovaný na podlaze je vodicí a nachází se v prostorách s technologickým zařízením). Je zakázáno pohybovat se mimo tuto zónu, neboť jejím opuštěním se lze ocitnout v dosahu některého ze strojů apod. (červený pruh namalovaný na podlaze vyznačuje zónu, do které je vstup zakázán).

3.4. Návštěvníci jsou povinni používat po celou dobu exkurze ochranné pomůcky (např. přilba) pokud průvodce neurčí jinak.

3.5. Návštěvník je povinen mít obuv vhodnou pro chůzi ve výrobním zařízení, tj. měla by umožnit bezpečnou chůzi po roštech, schodech a žebřících. Doporučujeme obout si uzavřenou obuv (nejlépe kotníčkovou) s rovnou podrážkou. Varování pro dámy – zvlášť nevhodné jsou boty s vyššími podpatky!

3.6. Na konci videoprezentace budou návštěvníci seznámeni s dalšími riziky, která i přes veškerou naši snahu v zařízení hrozí. Průvodce také sdělí, jak se chovat v případě mimořádné události. Dobře si všechna fakta zapamatujte !

3.7. Každý návštěvník případně odpovědná osoba za nezletilé návštěvníky má povinnost svám podpisem potvrdit, že byl seznámen s Návštěvním řádem informačního centra.

Článek 4. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

4.1. Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pověřené osoby.

4.2. Návštěvníci výstavních prostor a zejména provozních prostor se nesmí odchýlit od vymezených tras a důsledně dbát pokynů pověřených osob z důvodu vlastní bezpečnosti.

4.3. V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající pověřená osoba první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci. O úrazu sepíše protokolární záznam a odevzdá jej nejpozději do jednoho dne vedoucímu správy a provozu zdrojů společnosti E.ON Trend.

4.4. Exkurze má zvýšenou fyzickou (psychickou) náročnost z důvodu výstupu do vyšších pater a stísněných prostor na vodní elektrárně. Pokud trpíte zdravotními problémy, zvažte, zda je exkurze pro Vás vhodná.

Článek 5. Závěrečná ustanovení

5.1. Informační centrum na Vranově nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu IC Vranov.

5.2. Informační centrum na Vranově neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.

5.3. Návštěvník je povinen okamžitě ohlásit pověřené osobě veškeré ztráty či odcizení svého majetku a veškerá utrpěná zranění.

5.4. V areálu vodní elektrárny Vranov nad Dyjí je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje.

5.5. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky a zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize, která je umístěna u vchodu do vodní elektrárny Vranov nad Dyjí. V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na pověřenou osobu či jejího zástupce.

5.6. K parkování motorových vozidel je doporučeno využívat veřejných parkovišť. Před vodní elektrárnou Vranov nad Dyjí není vyhrazeno parkovací stání.

Tyto povinnosti konáme pro Vaše dobro – naše politika – neubližujeme lidem!

Tisk PDF

Copyright © 2017 | Návštěvnické centrum - Elektrárna Vranov na Dyjí
Design by PROPAGA - webová a reklamní agentura